Njësia e Manaxhimit Mjedisor Urban ndërtoi mbi ndjeshmërinë e Co-PLAN kundrejt impaktit të pakthyeshëm të zhvillimit të shpejtë urban mbi mjedisin. Duke punuar për habitatin, Co-PLAN ka marrë vazhdimisht në konsideratë të gjitha aspektet e zhvillimit dhe qëndrueshmërisë së ekosistemit, dhe e ka konsideruar manaxhimin mjedisor urban si një dimension të tërthortë për të gjitha projektet dhe iniciativat e tij, i cili gradualisht është zhvilluar dhe sot njihet si një fushë tematikash e mirë konsoliduar. Përmirësimi i standarteve të shërbimeve për një performancë më të mirë mjedisore, rritja e kapaciteteve dhe fuqizimi institucional kanë qënë disa nga komponentët që Co-PLAN ka aplikuar më pikësynim mbrojtjen e mjedisit dhe planifikimin e projekteve të tij gjatë këtyre 15 viteve të fundit. Kjo eksperiencë së bashku me zhvillimin e shoqërisë në përgjithësi dhe roli i mjedisit, ka bindur Co-PLAN që të fuqizojë më tej njohuritë e tij në manaxhimin rajonal dhe urban të mjedisit.

Bazuar në strategjinë e tij të brendshme, Co-PLAN ka identifikuar tre shtylla rreth të cilave do të organizohet tematika për Manaxhimin Lokal dhe Rajonal të Mjedisit: (i) Manaxhimi i Mbetjeve të Ngurta, (ii) Eficenca Energjitike dhe Energjitë e Rinovueshme, (iii) Planifikimi i Qëndrueshëm i Transportit. Në të njëjtën kohë Sistemi i Menaxhimit Mjedisor, Vlerësimi i Ndikimit të Mjedisit dhe Vlerësimi Strategjik Mjedisor mbeten si çështje të tërthorta.

Produktet

 • Projektimi i strategjisë së manaxhimit të mbetjeve në nivel lokal;
 • Zbatimi i fushatave sensibilizuese (informuese) dhe proceseve të pjesëmarrjes për trajtimin e mbetjeve të ngurta për komunitetet në zona informale;
 • Përgatitja e profileve mjedisore për njësitë qeverisëse lokale (Kamza, Fier, Elbasan);
 • Lehtësimi në proçesin e përgatitjes së Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Fier-in dhe Elbasan-in; angazhimi në përgatitjen e VSM për Kukësin dhe Fushë Krujën, në kuadrin e planit rregullues urban;
 • Formulimi dhe zbatimi i një skeme efiçente të grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve, si për zonat pilot brenda bashkive / komunave, si dhe për të gjithë territorin bashkiak me anë të një proçesi pjesmarrjeje dhe i aprovuar nga Këshilli Bashkiak;
 • Ristrukturimi dhe fuqizimi i ndërmarrjes bashkiake për grumbullimin e mbetjeve të ngurta (rasti i Kamzës dhe Fier-it);
 • Zhvillimi i metodologjisë për llogaritjen e plotë të kostos dhe të vendosjes së tarifave për komunën Gur i Zi dhe Dajç;
 • Zhvillimin e metodologjisë për përbërjen merciologjike të mbetjeve për bashkinë Fier;
 • Organizimi dhe publikimi i “Studimi mbi Vlerësimin e Burimeve Potenciale të Energjive të Rinovueshme në Shqipëri”;
 • Projektimi i plan veprimit për përdorimin e burimeve të rinovueshme të energjisë në sektorë të ndryshëm të ekonomisë;
 • Kryerja e “Studimit për energjinë efiçente dhe mirëmbajtjen e hapsirave të ndryshme në rajonin e Tiranës”;
 • Kryerja e “Analizës intitucionale për shërbimin e transportit publik në rajonin e Tiranës”;
 • Rekomandime për përmirësimin e transportit publik në rajonin e Tiranës, duke propozuar krijimin e Autoritetit të kryeqytetit Tiranë si një model, i cili mund të adoptohet edhe nga shërbime të tjera publike;
 • Analiza e sitemit ekzistues të Manaxhimit të Mbetjeve Urbane;
 • Asistim në ndërmarrjen bashkiake për mbetjet e ngurta, në procesin e zhvillimit institucional;
 • Përgatitja e Planit të Integruar të Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në nivel lokal dhe rajonal;
 • Përbërja merciologjike e mbetjeve të ngurta urbane;
 • Llogaritja e plotë e kostos dhe vendosja e tarifave për shërbimin e mbetjeve të ngurta;
 • Strategji për përfitimin e kostos nga tarifat;
 • Projektimi i strategjive dhe zhvillimi i dencentralizimit të prodhimit të energjisë (potencialet e BER);
 • Plan veprimi drejt stimulimit të projekteve për energjitë e rinovueshme;
 • Kryerja e studimeve të pri-fisibilitetit dhe fizibilitetit në lidhje me burimet e rinovueshme të energjisë si: energjia diellore, e erës, potencialet hidrike, biomasa, burimet gjeotermale dhe sistemet e koogjenerimit;
 • Analiza e Kosto Përfitimeve për teknologjitë e reja që përdorin BER;
 • Kryerja e auditimeve energjitike dhe ekspertizave në ndërtesat rezidenciale;
 • Analiza institucionale për shërbimin e transportit publik;
 • Zhvillimi i strategjive dhe planeve të zhvendosjes për institucionet, shkollat, etj;
 • Trajnime për menaxhimin e ndryshueshëm dhe për plan zhvendosjet/ strategjitë banesë-zyrë dhe banesë-shkollë;
 • Raporti Fillestar Mjedisor me impaktet mjedisore;
 • Politika Mjedisore;
 • Sitemi i Manaxhimit Mjedisor (SMM);
 • Auditimi mjedisor;
 • Deklarata mjedisore;
 • Vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe vlerësimi strategjik mjedisor.

Shërbimet

A. Mbetjet e ngurta

 

 • Analiza e sitemit ekzistues të Menaxhimit të Mbetjeve Urbane;
 • Asistim në ndërmarrjen bashkiake për mbetjet e ngurta, në procesin e zhvillimit institucional;
 • Përgatitja e Planit të Integruar të Manaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në nivel lokal dhe rajonal;
 • Përbërja merciologjike e mbetjeve të ngurta urbane;
 • Llogaritja e plotë e kostos dhe vendosja e tarifave për shërbimin e mbetjeve të ngurta;
 • Strategji për përfitimin e kostos nga tarifat;

 

B. Efiçenca energjitike dhe Burimet e Energjive të Rinovueshme (BER)

 

 • Projektimi i strategjive dhe zhvillimi i dencentralizimit të prodhimit të energjisë (potencialet e BER);
 • Plan veprimi drejt stimulimit të projekteve për energjitë e rinovueshme;
 • Kryerja e studimeve të pri-fisibilitetit dhe fizibilitetit në lidhje me burimet e rinovueshme të energjisë si: energjia diellore, e erës, potencialet hidrike, biomasa, burimet gjeotermale dhe sistemet e koogjenerimit;
 • Analiza e Kosto Përfitimeve për teknologjitë e reja që përdorin BER;
 • Kryerja e auditimeve energjitike dhe ekspertizave në ndërtesat rezidenciale;

 

C. Transporti

 

 • Analiza institucionale për shërbimin e transportit publik;
 • Zhvillimi i strategjive dhe planeve të zhvendosjes për institucionet, shkollat, etj;
 • Trajnime për menaxhimin e ndryshueshëm dhe për plan zhvendosjet/ strategjitë banesë-zyrë dhe banesë-shkollë;

 

D. SMM, VNM, VSM

 

 • Raporti Fillestar Mjedisor me impaktet mjedisore;
 • Politika Mjedisore;
 • Sitemi i Manaxhimit Mjedisor (SMM);
 • Auditimi mjedisor;
 • Deklarata mjedisore;
 • Vlerësimi i ndikimit në mjedis dhe vlerësimi strategjik mjedisor.