Raporti mbi Financat Publike Vendore
Ndajmë me Ju Raportin mbi Financat Publike Vendore në Shqipëri për Tremujorin e Dytë 2017. Ky raport paraqet një analizë të shkurtër të performancës, tendencave dhe situatës financiare të 61 bashkive të reja në gjysmën e pare të vitit 2017. Ky raport vjen si pjesë e një serie raportesh me frekuencë tremujore dhe vjetore për financat vendore, të cilët përgatiten duke iu referuar të dhënave financiare vendore të bazuara në Sistemin Informatik Financiar të Qeverisë (SIFQ). Për hulumtime, krahasime dhe analiza të mëtejshme, ju mund të njiheni me bazën e të dhënave në www.financatvendore.al (e përditësuar rregullisht).

Share this Page: